Ajuts Covid-19 de suport a la solvència empresarial per a autònoms i per a les empreses

Publicada l'Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny de 2021, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, en concordança amb el Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març de 2021 de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, basat en el Marc nacional temporal notificat a la Comissió Europea.

Beneficiaris Poden fer la inscripció prèvia les persones empresàries o professionals i empreses:

 • que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE) que es troben en el llistat de l'ordre per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia
 • que hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020,
 • que la continuïn exercint en l'actualitat, i
 • que es trobin en alguna de les següents situacions:
  • Que apliquin el règim d'estimació objectiva (mòduls) en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d'un 30% respecte al 2019.  S'hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l'Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l'activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

Presentació El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores d'avui, dia 21 de juny de 2021 fins al dia 30 de juny de 2021 a les 15.00 hores. L'ordre d'entrada de les inscripcions no es tindrà en compte per a l'atorgament dels ajuts.

Inscripció prèvia La inscripció prèvia al registre d'ajuts extraordinaris és un pas previ i obligatori per poder optar als ajuts.

 • Fer la inscripció no genera dret a l'ajut de manera automàtica i immediata.
 • Un cop feta la inscripció prèvia, quan s'hagin comprovat les dades, el mateix formulari d'inscripció servirà com a sol·licitud de l'ajut i no caldrà presentar cap formulari més.

Accés al tràmit Mitjançant el canal empresa: Inscripció prèvia als ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19. Canal Empresa (gencat.cat)

Finalitat de l'ajut extraordinaris L'ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixes incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d'antiguitat, i si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Els imports d'ajuda màxima
a) 3.000 € quan es tracti d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques.
b) Per a aquells empresaris i professionals que el seu volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'impost sobre el valor afegit o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte a l'any 2019, l'ajut màxim que es concedirà serà:

 • D'una part, el 40% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30%, en el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa en l'IRPF, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats.
 • D'altra banda, el 20% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30%, en el cas d'entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats.
 • S'estableix que l'ajut no podrà ser inferior a 4.000 € ni superior a 200.000 €. En el cas dels grups, els límits anteriors s'aplicaran al grup en el seu conjunt.

No pot sol·licitar l'ajut No poden ser destinataris dels ajuts extraordinaris directes d'aquesta Ordre, aquells empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, tot i complint els requisits dels apartats anteriors:

 • Els qui aplicant el mètode d'estimació directa hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l'exercici 2019.
 • Els qui amb estimació directa del volum d'operacions tenen un volum de deutes pendent subvencionable inferior a 4.000 euros.
 • Els qui tributant l'Impost sobre Societats o l'Impost sobre la Renda de no Residents en l'exercici 2019, hagi resultat negativa la base imposable d'abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.

Trobaràs tota la informació en el Canal empresa
https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/Ajuts-de-suport-a-la-solvencia-empresarial-en-resposta-a-la-COVID-19#

Guia per a la presentació electrònica de formularis d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinarishttp://cataleg.gecoplus.gencat.cat/permalink/8de728c2-d252-11eb-a5c7-005056924a59.pdf

Entradas relacionadas