Aprovació del nou decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge. Nova regulació de l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. Amb efectes des al 31 de desembre de el 2019.

A la secció 4 d'aquest Decret Llei 17/2019, relativa a les mesures per a propiciar una moderació dels preus del lloguer dels habitatges lliures, es regula l'Índex de referència de preus de lloguer d'habitatges, entre les quals s'estableix l'obligació d'incloure les dades de l'Índex en la publicitat i en les ofertes d'habitatges de lloguer i en els contractes que se signin, i es tipifica com a infracció administrativa l'incompliment d'aquestes obligacions.

Si bé el referit Decret no obliga els arrendadors a fixar la renda de lloguer dels seus habitatges de conformitat amb l'Índex de Referència Publicat que resulti, sí que s'incentiva el llogar el pis per sota de l'Índex de Referència de Preus de Lloguer ja que , això permetrà que els propietaris puguin accedir als ajuts públics de foment del lloguer.

El Decret Llei estableix que per Ordre de conseller de l'habitatge es fixaran uns Índexs de Referència de Preus de Lloguer. Ordre que, a data d'avui, no ha estat aprovada. Ara bé, cal tenir en compte que la Generalitat va aprovar en data 5 de Juliol de 2017 La Ordre GAH / 142/2017, de 5 de juliol, per la qual s'aprova l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges. Ordre que continua en vigor i que està publicada a la pàgina web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Finalment, assenyalar que el Decret Llei 17/2019, si bé resulta aplicable a data d'avui, està pendent de convalidació o derogació per part de Ple de Parlament de Catalunya, per tant, es desconeix encara si aquesta norma tindrà una vigència definitiva o quedarà derogada com va passar amb les anteriors. No obstant això, a data d'avui està en vigor i s'ha d'aplicar a tots els contractes de lloguer d'habitatges que se signin a partir d'al 31 de desembre de el 2019.

Consultar el Decret Llei 17/2019 aquí >>>

Entradas relacionadas