El Tribunal Suprem aclareix com realitzar un poder per vendre un immoble

Per poder vendre un immoble en nom d'un tercer és necessari que quedi especificat en un poder notarial.

El TS en la sentència del Ple de la Sala 642/2019 aclareix de quina manera cal redactar un poder general atorgat a un tercer per a vendre un immoble i que no hi hagi abús de poder de representació.

La falta d'especificació només permetrà a l'apoderat realitzar actes d'administració.

“La sentència del Ple de la Sala 642/2019 (LA LLEI 165813/2019) analitza dues qüestions: d'una banda, la suficiència d'un poder amb especificació de la facultat de vendre o alienar béns immobles, sense designació dels béns concrets sobre els quals l'apoderat pot realitzar les facultats conferides;

I d'un altre costat, si en atenció a les circumstàncies concurrents, s'ha produït un abús del poder de representació i si els tercers tenien o podien tenir coneixement del caràcter abusiu o desviat de l'acte d'exercici del poder, amb la conseqüència de la ineficàcia del negoci estipulat pel representant amb tals tercers. Abús del poder de representació. Coneixement pel tercer del caràcter abusiu o desviat de l'acte d'exercici del poder. Ineficàcia del negoci estipulat pel representant amb el tercer.

La Sala precisa, en primer lloc, que, davant un poder de representació que no especifica prou les facultats conferides, l'apoderat només podrà realitzar actes d'administració, perquè cal que consti inequívocament l'atribució de facultats per a transigir, alienar, hipotecar o executar qualsevol altre acte de rigorós domini. Però si en el poder es fa constar la facultat d'executar actes d'alienació no cal que, a més, s'especifiquin els béns concrets als quals tal facultat es refereix. En aquest punt es modifica el criteri d'una altra sentència anterior de la Sala.

En segon lloc, la sentència determina que la validesa i suficiència d'un poder no impedeix que els tribunals puguin apreciar la falta d'eficàcia del negoci celebrat en representació quan, en atenció a les circumstàncies (la relació subjacent existent entre les parts i les seves vicissituds, la intenció i voluntat de l'atorgant amb vista a la finalitat per a la qual el va dispensar, el coneixement que de tot això va tenir o degué tenir el tercer, etc.), s'hagi fet un ús abusiu del poder.

Llegir més >>>

Los comentarios están cerrados.