Situació dels Registres davant l’Estat d’Alarma pel coronavirus

Davant la situació actual d'Estat d'Alarma a Espanya, el Col·legi de Registradors ha elaborat una guia amb preguntes i respostes aclaridores en relació al funcionament dels Registres davant l'estat d'alarma pel coronavirus (COVID-19). Són les següents.

Estan oberts al públic els Registres de la Propietat, els Registres Mercantils i els Registres de Béns Mobles?

Els Registres romandran oberts per tractar-se d'un servei públic. Així ho ha establert el Ministeri de Justícia a través de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

S'excepciona aquells Registres que es trobin en situació de seu tancada al públic segons el protocol aprovat per Resolució de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública de 13 març 2020.

Quin és l'horari d'obertura?

Amb la finalitat de complir amb el que es disposa per les autoritats sanitàries en matèria de confinament i per a afavorir la conciliació, durant l'estat d'alarma i fins a la finalització d'aquest, l'horari d'atenció al públic serà el d'estiu, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. (RDGSJFP 15 març 2020)

L'atenció personal per part del registrador o dels empleats del Registre als usuaris d'aquest, es realitzarà exclusivament per correu electrònic o telefònicament.

Quin és el protocol a seguir pels Registres i Registradors d'Espanya davant l'Estat d'Alarma pel Covid-19?

Els Registres i registradors d'Espanya segueixen el Pla de Continuïtat dels Serveis Registrals Covid-19, que va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern del Col·legi de Registradors i ratificat i aprovat per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública de 13 de març de 2020, en el qual es recullen els diferents escenaris i maneres d'actuar per a cadascun d'ells, tant dels serveis col·legials, com dels diferents Registres de la Propietat, mercantils i de Béns Mobles.

Com puc fer una consulta al Registre de la Propietat?

L'atenció PERSONAL per part del registrador o dels empleats del Registre als usuaris d'aquest, es realitzarà exclusivament per correu electrònic o telefònicament. L'horari d'atenció al públic serà de 9.00 a 14.00 hores.

Com puc fer una consulta al Registre Mercantil?

L'atenció PERSONAL per part del registrador o dels empleats del Registre als usuaris d'aquest, es realitzarà exclusivament per correu electrònic o telefònicament. L'horari d'atenció al públic serà de 9.00 a 14.00 hores.

Com puc fer una consulta al Registre de Béns Mobles?

L'atenció PERSONAL per part del registrador o dels empleats del Registre als usuaris d'aquest, es realitzarà exclusivament per correu electrònic o telefònicament. L'horari d'atenció al públic serà de 9.00 a 14.00 hores

Puc presentar documentació en els Registres?

Pot presentar-se documentació mitjançant correu postal o missatgeria o bé físicament durant l'horari d'obertura al públic de 9.00 a 14.00 de dilluns a divendres. Pot presentar-se telemàticament documents electrònics judicials o administratius o instàncies privades, en els casos admesos, a través de www.registradores.org

És important recordar que si es disposa d'un document electrònic judicial o administratiu amb CSV (codi segur de verificació) és suficient una instància privada fent constar aquest CSV i l'adreça de la seu electrònica corresponent que permetrà contrastar l'autenticitat de la còpia electrònica mitjançant l'accés als arxius electrònics de l'òrgan o Organisme públic emissor a través de la seu electrònica corresponent.

Com puc demanar informació registral? Com puc demanar una nota simple?

La sol·licitud d'informació registral podrà fer-se a través de la pàgina web www.registradores.org (https://www.registradores.org/registroonline/home.seam) o per correu electrònic. No és possible la sol·licitud d'informació registral acudint presencialment a les oficines del Registre.

Puc demanar una nota simple per correu electrònic?

Durant la vigència de l'estat d'alarma podrà sol·licitar-se l'expedició de notes simples del Registre per correu electrònic. S'haurà, a més d'identificar la finca o titular del qual se sol·licita la nota simple, manifestar quin és l'interès legítim per a tal petició i acompanyar-se escanejat el DNI del sol·licitant.

Com puc demanar una certificació registral?

La sol·licitud de certificacions registrals podrà fer-se a través de la pàgina web www.registradores.org (https://www.registradores.org/registroonline/home.seam#). No és possible personar-se en l'oficina del registre per a sol·licitar certificacions.

Puc anar a recollir documentació en el Registre de la Propietat?

La documentació es pot fer arribar per correu postal i els pagaments poden fer-se per transferència bancària. També pot recollir-se presencialment durant l'horari d'atenció al públic de 9.00 a 14.00 hores, seguint sempre les recomanacions i mesures de prevenció que li indiqui el personal de l'oficina, encara que es recomana l'opció anterior.

Abans de la declaració de l'Estat d'Alarma em van notificar una nota de qualificació negativa suspenent la inscripció d'un document. Quin termini tinc per a esmenar?

Tots els terminis durant la vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, les pròrrogues del mateix han estat suspesos.

Abans de la declaració de l'Estat d'Alarma em van notificar una nota de qualificació negativa suspenent la inscripció d'un document. Quin termini tinc per a recórrer aquesta nota?

Tots els terminis durant la vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, les pròrrogues del mateix han estat suspesos. El termini per a recórrer, començarà a explicar-se l'endemà al de la finalització de l'estat d'alarma o de les seves pròrrogues. Si hagués ja començat el termini per a recórrer amb anterioritat, s'interromp amb la declaració de l'estat d'alarma i es reprèn a la finalització del mateix o de les seves prorrogues.

Abans de la declaració de l'estat d'alarma vaig presentar documentació en el Registre. Quina és la situació d'aquesta documentació? Quina és la vigència del seient de presentació?

Es prorroga el termini de qualificació i despatx de l'article 18 Llei Hipotecària de TOTS els documents que, a 13 de març, haguessin tingut entrada en el Registre de la Propietat, ampliant-se en 15 dies, el que inicialment tinguessin (Resolucions de la DGSJFP de 13 i 15 març de 2020). Respecte dels presentats amb posterioritat a aquesta data, estant vigent l'estat d'alarma aquest termini serà de 30 dies.

La vigència del seient de presentació ha estat suspesa durant la vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest. Per tant els seients vigents a aquesta data quedaran vigents sense possibilitat de caducar durant aquest període de temps (article 42 RDLey 8/2020)

El registre competent està en situació de seu tancada al públic com puc presentar documentació?

El registre en situació de seu tancada al públic, suposa la prohibició d'accés de persones alienes al registre. S'estableix com a mesura de prevenció. El registre continuarà funcionant a l'efecte de presentació i expedició de publicitat.

La presentació telemàtica es mantindrà i la presentació presencial es realitzarà en un altre Registre, de conformitat amb l'article 418a) i següents del Reglament Hipotecari, entenent-se per Registre de la Propietat del districte en què s'hagi atorgat el document, el del districte més pròxim a aquell en què radiqui el Registre en qüestió. En el telèfon del Registre que estigui tancat al públic li poden indicar el registre en el qual pot presentar el document.

Quina activitat realitza un Registre en situació de seu tancada al públic?

L'activitat del Registre se circumscriurà essencialment a l'entrada i presentació de documents i a la publicitat formal. Principi del document

Quina és la situació de les anotacions preventives d'embargament?

Se suspèn el còmput del termini de caducitat de les anotacions preventives, que com a norma general, tenen un termini de vigència de 4 anys (article 42 del *RDLey). El còmput es reprendrà l'endemà de la finalització de l'estat d'alarma, o la seva pròrroga.

Quina és la situació de les notes marginals d'afecció fiscal, o en general d'aquells seients susceptibles de cancel·lació per caducitat?

Se suspèn de manera general el termini de còmput de qualsevol assentament registral susceptible de ser cancel·lat pel mer transcurs del temps. El còmput es reprendrà l'endemà de la finalització de l'estat d'alarma, o la seva pròrroga (article 42 del *RDLey).

Certificacions del Registre Mercantil

La suspensió de terminis de l'article 42 del RD Llei 8/2020 és aplicable a les certificacions de reserva de denominació del Registre Mercantil Central, el termini de vigència de la qual queda suspès des de la publicació del citat Reial decret.

El mateix ocorre amb les certificacions comprensives de l'historial complet de la societat en els casos de trasllat del domicili a una altra província (art. 19 del Reglament del Registre Mercantil), el termini de vigència del qual queda en suspens fins a la finalització de l'estat d'alarma o pròrroga d'aquest.

L'oficina liquidadora continua oberta?

Totes les mesures relatives a l'obertura de les oficines liquidadores al públic i la presentació de documents és competència de cada Comunitat Autònoma. La majoria han pres la decisió de suspendre l'atenció al públic i permetre només la presentació telemàtica. Algunes com Andalusia, Aragó, Catalunya, Madrid o Navarra han modificat els terminis de presentació. Consulti en internet, la situació de la seva Comunitat Autònoma Principi del document

Afecta l'estat d'alarma al termini per a la legalització dels llibres de comptes?

En relació a l'aprovació dels comptes anuals, el termini de tres mesos des del tancament de l'exercici social previst per a formulació de comptes anuals, ordinàries o abreujades, individuals o consolidades i altres documents legalment obligatoris, queda suspès fins que finalitzi l'estat d'alarma, reprenent-se de nou per altres tres mesos a comptar des d'aquesta data. El termini resultant és de tres mesos des de la finalització de l'estat d'alarma o les seves pròrrogues.

Quant a la legalització dels llibres en el Registre Mercantil, no es contempla expressament en les noves normes, però considerant la suspensió general dels terminis ordinaris i particularment la del termini per a formulació de comptes, amb la qual està relacionat el termini límit per a legalització de llibres, ha d'interpretar-se que també aquest queda suspès fins al final del mes següent al termini límit per a la formulació de comptes.

Pel que el termini resultant seria el de quatre mesos des de la finalització de l'estat d'alarma o les seves pròrrogues. HA D'ACLARIR-SE, NO OBSTANT AIXÒ, QUE ES TRÀFIC NOMÉS D'UNA SUSPENSIÓ DEL TERMINI PER LES CIRCUMSTÀNCIES QUE VIVIM, PER LA QUAL COSA ÉS POSSIBLE FORMALITZAR LA LEGALITZACIÓ ABANS DEL TRANSCURS DEL TERMINI ORDINARI PREVIST LEGALMENT.

Entradas relacionadas