Resum de les mesures extraordinàries davant el covid-19 en l’àmbit laboral

S'ha publicat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 (en endavant, el "RDL").

Amb la promulgació d'aquest RDL, el Ministeri de Treball i Economia Social intenta donar resposta a la situació excepcional en què es troba Espanya amb un triple objectiu:

1.- Reforçar la protecció dels treballadors, les famílies i els col·lectius vulnerables;
2.- Donar suport a la continuïtat en l'activitat productiva i el manteniment de l'empleat;
3.- Reforçar la lluita contra la malaltia.

L'RDL s'estructura en 5 capítols, 43 articles, 9 disposicions addicionals, 3 disposicions transitòries, 10 disposicions finals i 1 annex.

En el primer capítol, l'RDL articula mesures de suport a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables, com, per exemple, garantir l'assistència domiciliària a les persones dependents, els serveis bàsics (aigua, llum i gas), adoptar mesures de protecció per als autònoms o establir una moratòria hipotecària per a aquelles persones considerades en situació de vulnerabilitat.

A més, s'inclouen mesures per millorar l'accés i prioritzar el teletreball mitjançant el programa ACELERA o la flexibilització de les mesures de riscos laborals per a aquelles empreses en les quals no tinguessin implementat un sistema de teletreball amb anterioritat.

Així mateix, es preveuen disposicions encaminades a millorar la conciliació de la feina amb la vida familiar, podent donar accés als drets d'adaptació / reducció de la jornada laboral, a aquelles persones que acreditin trobar-se en situacions excepcionals relacionades amb el COVID-19. L'acolliment a aquestes mesures suposarà la consegüent adaptació salarial del treballador, però impedirà la imposició de les sancions legalment establertes per absència al lloc de treball.

Finalment, el capítol pren mesures tendents a garantir la prestació del servei universal de telecomunicacions.
El segon capítol d'aquest RDL es titula "Mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajust temporal d'activitat per evitar acomiadaments" i volem destacar els següents aspectes:

S'adopten mesures laborals de flexibilització sobre els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (en endavant, "ERTO"). En aquest marc, s'equiparen certes situacions sorgides a conseqüència del COVID-19 a successos de força major. Es dóna cobertura als treballadors afectats per un ERTO, garantint-los la prestació contributiva per desocupació i es descarrega a l'empresa de la seva obligació d'aportació a la Seguretat social exonerant fins a un 100% de la quota.

L'RDL continua amb un Capítol III dedicat a les mesures de liquiditat per sostenir l'activitat econòmica actual mitjançant una línia d'avals per compte de l'Estat.

El Capítol IV aborda un seguit de mesures dirigides a donar suport a la investigació del COVID-19 i el seu impacte.

Finalment, l'últim Capítol de l'RDL, el V, estableix un conjunt de mesures addicionals, com ara el funcionament dels òrgans de govern de les persones jurídiques de dret privat i algunes de caràcter extraordinari per a les societats anònimes cotitzades.

Un cop vistes les línies generals de l'RDL, volem fer especial èmfasi en certs articles d'aquest.

Article 5. Caràcter preferent de la feina a distància:

Estableix la necessitat que les empreses que puguin, permetin als seus empleats realitzar el seu treball a distància. A aquests efectes, permet que aquelles empreses que no tinguessin implementat el teletreball puguin complir amb les exigències relatives a la prevenció de riscos laborals mitjançant una autoavaluació realitzada pel treballador.

Article 6. Dret o d'adaptació de l'horari i reducció de jornada:

Regula la possibilitat d'adaptar l'horari (alteració de torn, horari, jornada partida, etc.) o bé reduir la jornada amb la consegüent reducció proporcional del salari a aquell treballador que es trobi en una de les circumstàncies que preveu l'article (ex . Quan sigui necessària la seva presència per atendre una persona dependent).

Article 17. Prestació extraordinària per cessament d'activitat per als afectats per declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19:

Aquest article va dirigit als autònoms i als socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui. S'articula un mecanisme mitjançant el qual poden accedir a una prestació extraordinària en el cas que hagin vist la seva facturació reduïda en almenys un 75% respecte de la mitjana de facturació del semestre anterior o bé les seves activitats hagin quedat suspeses d'acord amb el Reial Decret de declaració de l'estat d'alarma. (LÍMIT TEMPORAL D'UN MES O FINS FINALITZACIÓ DEL PERÍODE D'ESTAT D'ALARMA).
La quantia de la prestació es determina aplicant el 70 per cent a la base reguladora, calculada de conformitat amb l'article 339 de la Llei General de la Seguretat Social. Quan no s'acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la quantia serà equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.

Article 22. Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major:

S'hi determinen les mesures excepcionals amb relació als ERTO (Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació) realitzats per força major.

Així mateix, es realitza una enumeració, no exhaustiva, de situacions en què les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin causa directa amb el COVID-19 tindran la consideració de provinents d'una situació de força major.

A més, determina els requisits per poder acollir-se a aquestes mesures, així com el procediment a realitzar per l'empresa en cas que les adopti.

Article 23. Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió i reducció de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció:

S'hi regulen certes especificitats respecte del procediment recollit en la normativa reguladora d'aquest tipus d'expedients, a seguir per aquelles empreses que vulguin realitzar ERTO per causes productives, organitzatives i tècniques relacionades amb el COVID-19.

Article 24. Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb el COVID-19:

En els ERTO per força major s'exonera a les empreses a l'abonament de l'aportació empresarial en els següents percentatges:

• 100% si l'empresa té menys de 50 treballadors • 75% si l'empresa té 50 o més treballadors

Aquesta exoneració només serà aplicable mentre duri l'ERTE i no tindrà efectes negatius per als treballadors. A aquests efectes, s'entendrà que els treballadors han cotitzat un 100% a tots els efectes.

Article 25. Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació en aplicació dels procediments referits en els articles 22 i 23:

En virtut d'aquest article, el Servei Públic d'Ocupació estatal i, si s'escau, l'Institut Social de la Marina, podran adoptar les següents mesures:
1. Reconeixement a la prestació retributiva per desocupació, encara que no es tingui el període d'ocupació cotitzada mínim.

2. No tenir en compte el període en què es cobri aquesta retribució a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció legalment establerts.

Seguidament, l'article preveu la possibilitat que es reconegui un nou dret a la prestació contributiva per desocupació per a aquelles persones afectades tant si quan es va prendre la decisió empresarial tenien suspès un dret anterior a prestació o subsidi per desocupació com si manquessin del període mínim d'ocupació cotitzada per tenir dret a la prestació, o no haguessin percebut prestació per desocupació precedent.

Article 26. Limitació temporal dels efectes de la presentació extemporània de sol·licituds de prestacions per desocupació:

La presentació de sol·licituds d'alta inicial o represa de la prestació i subsidi per desocupació de forma extemporània no comportarà una reducció de la durada del dret a la prestació sol·licitada.

Article 28. Durada de les mesures previstes en el Capítol II: Totes les mesures establertes en els articles 22 a 15 seran vigents mentre es mantingui la situació extraordinària derivada del COVID-19.

Entradas relacionadas