Nova plusvàlua municipal, tot el que has de saber

Entrada en vigor el 10 de novembre de 2021 

El BOE, ha publicat el Reial Decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual es modifica la manera de calcular l'impost de plusvàlua municipal per adaptar-lo a la sentència del Tribunal Constitucional de declarar il·legal aquest tribut el 26 d'octubre passat.

Entrada en vigor:  Dia 10 de novembre de 2021

Naturalesa de l’impost: No la va discutir el Tribunal Constitucional i es manté. És a dir, el tribut grava l'increment del valor que experimenten els terrenys urbans que es posi de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat.

No subjecció a l’impost: No es produirà la subjecció a l’impost quan es constati la inexistència d’increment de valor per diferència entre el valor dels terrenys en les dates d’adquisició i de transmissió.

Base imposable: El Reial decret llei estableix que la base imposable de l'impost està constituïda per l’increment de valor dels terrenys posat de manifest en el moment de la meritació de l’impost i experimentat al llarg d’un període màxim de vint anys.

Determinació de la base imposable. Mètode alternatiu: La base imposable serà determinada per un mètode objectiu, si bé es permetrà al contribuent l’opció per un mètode alternatiu en el que es determinarà la base imposable per diferència entre els valors reals d’adquisició i de transmissió dels terrenys.

Mètode objectiu de determinació de la base imposable: En les transmissions de terrenys, el valor del terreny serà el que tingui determinat a efectes de l’Impost sobre béns immobles en el moment de la meritació de l’impost.

S’estableixen regles especials per a determinar el valor del terreny quan la ponència de valors no reflecteixi les modificacions de planejament aprovades amb posterioritat o quan l’immoble no tingui determinat valor cadastral.

Es permet als Ajuntaments aplicar un coeficient reductor sobre el valor del terreny que resulti de les normes anteriors, amb un màxim del 15%.

S’estableix especialitats per a determinar el valor del terreny quan es tracti de constituir i transmetre drets reals de gaudi limitatius de domini, en la constitució del dret a elevar noves plantes o de construir en el subsol i en els casos d’expropiació forçosa.

Els Ajuntaments podran establir una reducció quan es modifiqui els valors cadastrals a conseqüència d’un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.

El període de generació de l’increment serà el nombre d’anys al llarg del quan s’hagi posat de manifest l’increment i es multiplicarà pels coeficients que aprovin els Ajuntaments, que en cap cas no podran excedir els que s'indiquen a continuació:

Actualització anual dels coeficients. Amb norma de rang legal (podrà dur-se a terme, per exemple, a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat), tenint en compte l'evolució del mercat immobiliari.

Liquidació de l’impost: Els Ajuntaments queden facultats per establir un sistema d’autoliquidació.

Adaptació de les ordenances fiscals: Els Ajuntaments hauran d’adaptar les seves ordenances fiscals en el termini de sis mesos. Entre tant, s’aplicarà aquest Reial decret llei.

Novetats més rellevants: El Reial decret llei que comentem sols s’aplicarà a les transmissions produïdes a partir de la seva entrada en vigor:

Cap contribuent no pagarà l'impost si no obté un guany: S'introdueix un nou supòsit de no subjecció a l'impost per a les operacions en què es constati, a instància del contribuent, que no s'ha obtingut un increment de valor.

Les plusvàlues generades en menys d'un any tributaran: Seran gravades les plusvàlues generades en menys d'un any, és a dir, les que es produeixen quan entre la data d'adquisició i de transmissió ha transcorregut menys d'un any.

Entradas relacionadas