Mediació i Arbitratge

La Junta de Govern resoldrà informant sobre el sistema extrajudicial de resolució de conflictes, remetent l'expedient als òrgans col•legials competents en matèria disciplinària, arxivant l'expedient o adoptant qualsevol altra decisió conforme als Estatuts col•legials i la normativa vigent.

La Comissió disciplinària podrà acordar el seu arxiu directe sense ulterior recurs si al seu judici no hi hagués indicis racionals quant a la possible existència d'infracció disciplinària. En un altre cas s'acordarà l'obertura de diligències prèvies.

El Tribunal Arbitral del COAPI de Tarragona és un servei que ofereix la possibilitat de seguir procediments arbitrals, de durada certa i determinada, que finalitzaran amb un laude degudament fonamentat en dret i d'obligat compliments per a les parts.

El Tribunal Arbitral és un sistema alternatiu, i voluntari, als tribunals per a resoldre els conflictes el servei concret que s'ofereix des del COAPI és el d’arbitratge dret i institucional. Cal tenir en compte que l'arbitratge és voluntari, per la qual cosa ha d'existir un acord de totes dues parts per a resoldre el conflicte mitjançant l'arbitratge. Aquest acord és el que es denomina conveni arbitral.

Per a accedir a l'arbitratge no serà necessari comparèixer representat per lletrats ni procuradors, sent un procediment molt senzill tutelat en tot moment pels àrbitres que el Tribunal designarà. El cost dels procediments es coneixerà abans d'iniciar-lo i la resolució final serà executiva igual que una Sentència dictada pels Tribunals Ordinaris.