Codi Dentològic

Del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de la Província de Tarragona:

Article 1. - Àmbit d'aplicació.

El col•legiat està obligat a respectar els principis ètics i deontològics de la professió establerts en el present Codi, i qualsevol altre que estigui establert en disposicions que siguin aplicable. Quan actuï fora de l'àmbit territorial del col•legi haurà de respectar, a més de les normes del seu Col•legi, les normes ètiques i deontològiques vigents en l'àmbit territorial del col•legi on actuï o on desenvolupi una determinada tasca professional.

Article 2. - Principis generals.

2.1. - La independència del col•legiat és condició essencial per a l'exercici de la seva professió, si bé, haurà d'actuar sempre conforme a l'ordenació jurídica ja les normes corporatives i col•legials, eliminant tota pràctica susceptible de perjudicar la dignitat i la integritat de la professió.
2.2. - La relació del col•legiat amb els seus clients es basa en la confiança i en la conducta professional íntegra, i està obligat a no defensar interessos en conflicte amb els del seu client.
2.3. - El col•legiat es relacionarà amb els clients segons els principis de veracitat en la transacció immobiliària, bona fe contractual i secret professional.
2.4. - El Col•legiat ha d'estar ben informat, en tot moment, de les condicions del mercat, a fi d'aconsellar correctament als seus clients sobre les condicions més adequades per al bon fi de l'operació.

Article 3. - Relacions amb el col•legi

3.1. - L'Agent està obligat a complir amb el que s'estableix en l'Estatut del COAPI de Tarragona, en l'Estatut General de la professió i en la restant regulació d'aquesta, així com a respectar els òrgans de govern ja els membres que els componen, havent de donar compliment amb la màxima diligència les comunicacions i citacions demanades de tals Òrgans, en l'exercici de les seves funcions.
3.2. - L'Agent està obligat a contribuir al manteniment de les càrregues col•legials i altres imputacions econòmiques del Col•legi en la forma i temps que s'hagin establert.
3.3. - També estarà obligat a comunicar al Col•legi les circumstàncies personals que afectin l'exercici professional, com el canvi de domicili, de número d'abonat telefònic, etc ... Les dades i circumstàncies professionals que constin a cada moment en els arxius col•legials seran vàlides a l'efecte de comunicacions i notificacions.

Article 4. - Relacions amb els companys

4.1. - Els col•legiats procuraran elevar el seu prestigi social i millorar la seva preparació professional, tractant de no obtenir avantatges deslleials sobre els seus col•legues, evitant la competència deslleial i estant disposats a compartir entre ells el fruit de les seves experiències i estudis.
4.2. - No intervindran en operacions que haguessin estat confiades a un altre API amb caràcter d'exclusiva, durant la vigència del contracte. Si tingués coneixement d'aquesta circumstància, després d'haver iniciat gestions de mediació, sol•licitarà confirmació fefaent del company i cessarà en aquestes.
4.3. - Tota col•laboració entre dues o més APIS haurà de ser documentada per escrit a fi d'evitar i, si escau, resoldre ràpidament i amistosament els conflictes que entre ells poguessin sorgir.
4.4. - Els Agents que hagin establert col•laboració se subministraran tota la informació necessària per al bon fi de l'operació, sense ocultar dades ni circumstàncies que redundin només en benefici propi i, en concret, s'adverteix de l'existència o inexistència de pacte d'exclusiva i altres circumstàncies que poguessin derivar-se a l'efecte de cobrament d'honoraris. Només el que tingués l'encàrrec podrà relacionar-se amb el client obligat al pagament i cobrar del mateix els honoraris reportats.
4.5. - La participació en els honoraris reportats per dos o més col•legiats que col•laborin en una mateixa operació serà equitatiu, excepte pacte exprés en contra, i es realitzarà dins dels deu dies següents al cobrament dels honoraris.
4.6. - Cap col•legiat criticarà públicament la capacitat professional d'un altre ni les seves operacions, havent de plantejar les seves queixes davant el Col•legi Oficial.

Article 5. - Relacions amb els clients

5.1. - El col•legiat es compromet a protegir i ha promoure els interessos del client que hagi realitzat l'encàrrec, respecte als quals observarà una fidelitat absoluta, que no dispensarà de tractar equitativament les altres parts de la transacció, als quals considerarà com als seus clients.
5.2. - El col•legiat ha d'informar-se de tots els fets essencials relatius a cada propietat per a poder complir la seva obligació d'evitar els errors. En tot cas haurà de comprovar la situació registral de l'immoble així com de l'estat de l'immoble abans d'oferir-lo al mercat immobiliari.
5.3. - Per a la protecció de totes les persones interessades el col•legiat ha de procurar que les obligacions financeres i els compromisos que es refereixin a les transaccions immobiliàries es fixin per escrit, reflectint tots els acords que hagin arribat les parts i que tots els extrems d'aquests acords figurin en el moment de la signatura.
5.4. - Abans d'iniciar una oferta d'un immoble, el col•legiat ha de subscriure amb els propietaris de l'immoble una fulla per encàrrec que els habiliti per a fer la seva oferta i publicitat, per a percebre quantitats de diners o formalitzar amb tercers qualsevol contracte o precontracte. El preu indicat en les ofertes ha de ser el convingut amb el mandant del preu d'oferta. En la fulla d’encàrrec haurà de constar necessàriament les següents dades:
a) La identitat de l'Agent, el núm. de col•legiat, també el núm. d'inscripció en el Registre d'Agents Immobiliaris o de qualsevol altre registre que es fixi legalment.
b) La identitat dels propietaris de l'immoble i, en el seu cas, la del seu representant.
c) El termini de durada de l'encàrrec.
d) La descripció de l'operació encomanada.
e) La identificació de la finca o finques, amb concreció de les dades registrals, càrregues, gravàmens i afectacions de qualsevol naturalesa.
f) El règim de protecció de l'immoble, en el seu cas.
g) El preu de l'oferta.
h) Els aspectes jurídics que afecten l'immoble de manera rellevant, que la persona que encarrega la transacció ha de posar de manifest sota la seva responsabilitat, sobretot quant a procediments judicials pendents per qüestions relacionades amb l'immoble.
i) La retribució de l'agent i la forma de pagament.
j) Els drets i obligacions de les parts, amb indicació de les facultats concedides a la API.
k) Totes aquelles altres que s'estableixin legalment.

Article 6. - Diligència professional.

6.1. - El col•legiat ha de tenir la major informació possible dels productes immobiliaris que li siguin objecte per encàrrec, a fi de poder complir correctament i fidelment la seva comesa, evitant errors, omissions, i en general, tota conducta que afecti la recta conclusió de la seva competència. En tot cas haurà d'exigir als seus clients tota la documentació que s'exigeix legalment per a formalitzar l'operació.
6.2. - El col•legiat ha de custodiar amb tota diligència els fons o dipòsits que li hagin estat confiats per tercers per a consolidar les operacions. Es recomana que el col•legiat ingressi les quantitats rebudes en un compte bancari especial, independent del propi, per a assegurar la seva conservació, legítima destí i finalitat, i evitant equívocs d'índole tributària.

Article 7. - Valoracions.

7.1. - El col•legiat rebutjarà tot encàrrec o valoració quan aquesta superi els seus coneixements i experiència.
7.2. - El Col•legiat evitarà opinar sobre el valor d'un immoble abans d'haver finalitzat l'estudi de tots els factors determinants d'aquest, a fi d'evitar judicis temeraris que puguin derivar en perjudicis per al seu client.

Article 8. - Documentació: contractes.

8.1. - El Col•legiat haurà de documentar tots els actes de transacció i valoració immobiliàries en què intervingui, així com tots els acords aconseguits entre les parts, especialment aquells en els quals s'hagin avançat quantitats a compte, amb la finalitat de protegir els els seus drets i assegurar els interessos dels contractants.
8.2. - No subscriurà documents o contractes en els quals es consignin dades errònies o falses, en perjudici de les parts interessades.
8.3. - Procurarà que les gestions de mediació li siguin encomanades sempre amb caràcter d'exclusiva, per a salvaguardar els seus drets i garantir una adequada prestació dels seus serveis.
8.4. - En els contractes de mediació de compravenda, La API especificarà detalladament les condicions econòmiques de l'operació, consignant el preu de l'immoble i la seva forma de pagament, les càrregues i gravàmens (arrendaments, hipoteques, servituds, condicions resolutòries i similars ), i el percentatge corresponent als seus honoraris, incloent els que haurà de percebre en cas de desistiment per la propietat o de presentació del comprador directament per aquesta, si l'encàrrec es va concedir amb caràcter d'exclusiva.
8.5. - Farà subscriure a tots els possibles compradors o arrendataris una fulla de visites a manera de justificació de la seva intervenció professional, de la qual donarà compte al seu client.

Article 9. - Recepció de quantitats per l'Agent de la Propietat Immobiliària.

9.1. - El col•legiat només podrà rebre quantitats per a consolidar l'operació quan l'encàrrec se li hagués conferit amb caràcter d'exclusiva i / o hagués estat autoritzat expressament per a això en el contracte de mediació. Una vegada rebuda la quantitat, la posarà a la disposició del cometent i / o la ingressarà en un compte bancari obert per a tal efecte al més aviat possible.
9.2. - No retindrà les quantitats lliurades per l'interessat en l'operació per a treure els seus honoraris, tret que hagués estat expressament autoritzat per a això en el contracte.
9.3. - Estendrà un rebut per la quantitat que percebi, expressant la naturalesa de la mateixa (arres o senyal), identificant l'immoble i consignant el preu total de l'operació, així com la forma de pagament, incloent-hi les subrogacions hipotecàries, en el seu cas, i altres càrregues i gravàmens.
9.4. - Condicionarà expressament l'eficàcia de la reserva a l'acceptació de la mateixa per la propietat i si no es produeix, tindrà l'obligació de retornar-la, sense perjudici de la reclamació dels seus honoraris, si s'haguessin reportat.

Article 10. - Publicitat.

10.1. - El col•legiat cuidarà especialment del contingut de la publicitat dels seus productes immobiliaris i serveis, incloent-hi dades certes i prèviament comprovades per ell. El preu anunciat només podrà ser el pactat amb la propietat.
10.2. - El logotip col•legial serà present en tots els anuncis dels productes immobiliaris que li hagi estat confiats, sense perjudici d'afegir els identificadors propis i altres que s'estableixin legalment.

Artículo 11. - Honoraris.

11.1. - El col•legiat té dret a percebre uns honoraris per la seva labor professional i a que se li reintegrin totes les despeses en què hagi incorregut per a dur-la a terme i s'haurà de determinar expressament en la fulla per encàrrec o contracte de mediació signat amb el seu client.
11.2. - Els honoraris professionals del col•legiat, de conformitat amb el que es preveu en la legislació sobre Defensa de la Competència i Competència Deslleial, són lliures, aplicant-se en primer lloc el pacte establert amb el client.
11.3. - El col•legiat podrà sol•licitar, prèviament a l'inici de l'assumpte o durant la seva tramitació, provisions de fons a compte de suplerts, havent de rendir comptes sobre aquests al més aviat possible, sense que, mancant acord exprés, pugui destinar-les al pagament dels seus propis honoraris.
11.4. - La quantia de la provisió de fons haurà de ser moderada d'acord amb les previsions lògiques de l'assumpte encomanat, podent condicionar-se l'inici d'actuacions professionals en l'efectiu lliurament d'aquesta.
11.5. - La falta de provisió de fons sol•licitada capacita la API per a renunciar a l'assumpte encomanat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. - Aquesta norma s'entén complementada per l'Estatut del COAPI de Tarragona i per qualsevol altra de rang superior.