L'agent de la propietat immobiliària és el professional legalment habilitat amb la formació oficial necessària per a l'exercici de les seves funcions, procurant l'acompliment de la legalitat de les transaccions immobiliàries.

 

Quines són les funcions de l'API?

LLa mediació en la compra-venda, permuta, traspàs, cessió i arrendament de béns immobles.

La mediació en la concessió de préstecs amb garantia hipotecària sobre immobles.

L'emissió de dictàmens, informes i certificacions sobre el valor en venda, cessió o traspàs de béns immobles. 

 

GarantIEs

Quines garanties ofereixen els API?
A més d'aportar la formació necessària per dur a bon terme les operacions en què participen, estan emparats per una assegurança de responsabilitat civil col·lectiva, per fer front a qualsevol imprevist.

funcions

Quina funció social compleix l'API?.

L'API, en la seva activitat professional, vetlla pel respecte dels drets de l'usuari, procurant l'acompliment de la legalitat.

 

assessorament

Com assessora l'API?

L'API posa al servei dels usuaris el seu coneixement del mercat i de la legalitat, comprovant la correcció i exactitud de l'operació i mediació entre els interessos de les parts.