Vies de reclamació i recursos

Del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de la Província de Tarragona:

Vies de reclamació i recursos en cas de conflicte entre consumidor o usuari amb un colegiat/ada o amb el Col·legi:

 

En cas de conflicte amb un colegiat/ada o amb el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona pot utilitzar-se la següent via:

 

TRAMITACIÓ DE QUEIXES O RECLAMACIONS AL COL·LEGI

Si és el seu desig formular alguna queixa o reclamació relacionades amb l'activitat professional d'un Agent de la Propietat Immobiliària de Tarragona col·legiat/ada o amb l' activitat del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona:

1.- Emplenar amb aquesta finalitat la Instància que al menys ha de contenir:

» Fets objecte de la queixa o reclamació.

» Persona que la presenta degudament identificada amb nom, cognoms, DNI, adreça postal, codi postal i telèfons de contacte.

» En el supòsit en què actuï en nom d'una altra persona o entitat haurà de presentar la documentació acreditativa de la representació de qui presenta la queixa o reclamació.

» Dades del col·legiat/ada a qui la queixa o reclamació es refereixi.

2.- Aquest escrit podrà ser enviat o presentat a la secretaria del Col·legi, C/Canyelles nº3, 1er pis, 43001 - Tarragona.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals recollides seran incorporades i tractades en un fitxer, la finalitat del qual és la gestió del servei d'informació, consultes i reclamacions, i no podran ser cedides, llevat de les cessions previstes en la Llei. L'òrgan responsable del fitxer és el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona i l'adreça on l'interessat podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició és al Carrer Canyelles nº3, 1er pis, 43001 - Tarragona , de la qual cosa s'informa en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

La Junta de Govern resoldrà informant sobre el sistema extrajudicial de resolució de conflictes, remitint l' expedient als òrgans col·legials competents en matèria disciplinaria, arxivant l' expedient o adoptant qualsevol altra decisió conforme als Estatuts col·legials i la normativa vigent.

 

La Comissió disciplinària podrà acordar el seu arxiu directe sense ulterior recurs si a judici seu no hi vegés indicis racionals en quant a la possible existència d'infracció disciplinària. En cas contrari s'acordarà l'obertura de diligències prèvies.