Alta de col·legiades i col·legiats

Del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de la Província de Tarragona:

CONDICIONS GENERALS

REIAL DECRET 1294/2007, deL 28 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts Generals dels Col·legis Oficials d'Agents de la Propietat Immobiliària i del seu Consell General.

 

Article 1. Requisits de col·legiació.

1. Per a la incorporació a un Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària es requereix acreditar, com a condicions generals d'aptitud, les següents:

 

a) Ser major d'edat i no estar incurs en causa d'incapacitat.

 

b) Estar en possessió del títol de graduat, llicenciat, diplomat, enginyer, arquitecte, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, o del títol oficial d'Agent de la Propietat Immobiliària expedit pel Ministeri competent.

 

c) No tenir antecedents penals que l'inhabilitin per a l'exercici professional.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A FER L'INGRÉS

 

ADMINISTRATIVA

  1. - Sol·licitud de l’interessat dirigida al Col·legi.
  2. - Fotocòpia compulsada dell títol de graduat, llicenciat, diplomat, enginyer, arquitecte, o del Títol oficial d’Agent de la propietat Immobiliària.
  3. - 3 Fotografies grandària carnet.
  4. - Fotocòpia DNI.
  5. - No tenir antecedents penals.
  6.  

ECONÒMICA

  1. - Quota d'entrada que tingui establerta el Col·legi.
  2. - Quota d'entrada que tingui establerta el Consell General.
  3. - Quota mensual col·legial.
  4. - Fiança que tingui establerta el Col·legi.

 

NOTA: D'aquesta documentació, al Consell General només s'ha de trametre una sol·licitud model oficial, 1 fotografia i justificant de pagament de la quota d'alta. La resta de documents quedarà en poder del Col·legi.