Ciutadans

L'Agent de la Propietat Immobiliària és el professional legalment habilitat amb la formació oficial necessària per a l'exercici de les seves funcions, procurant el compliment de la legalitat de les transaccions immobiliàries.

about image

 

QUINES SÓN LES FUNCIONS DE L'AGENT DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA?

La mediació en la compra-venda, permuta, traspàs, cessió i arrendament de béns immobles.

La mediació en la concessió de préstecs amb garantia hipotecària sobre immobles.

Emissió de dictàmens, informes i certificacions sobre el valor en venda, cessió o traspàs de béns immobles.

GARANTIES

Quines garanties ofereixen els Agents de la Propietat Immobiliària?
A més d'aportar la formació necessària per a portar a bon fi les operacions en el qual intervé, està emparat per una assegurança de responsabilitat civil col•lectiu, per a afrontar qualsevol imprevist.

FUNCIONS

Quina funció social compleix l'API?.
L'API. en la seva activitat professional, vetlla pel respecte dels drets de l'usuari, procurant el compliment de la legalitat.

ASSESSORAMENT

Com assessora l'API?
Posant al servei dels usuaris el seu coneixement del mercat i de la legalitat, comprovant la correcció i exactitud de l'operació i mediació entre els interessos de les parts.

FORMACIÓ

El Col·legi i l'Associació tenen un programa de formació continuada en les matèries més sensibles de la professió. T'ajudem a mantenir-te actualitzat per al correcte exercici de la professió amb les darreres tendències i normatives del sector.