Tràmit d'altes

REIAL DECRET 1294/2007, de 28 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts Generals dels Col·legis Oficials d'Agents de la Propietat Immobiliària i del seu Consell General.

Article 1. Requisits de col•legiació.

1. Per a la incorporació a un Col•legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària es requereix acreditar, com condicions generals d'aptitut, les següents:

a) Ser major d'edat i no estar culpable en causa d'incapacitat.

b) Estar en possessió del títol de graduat, llicenciat, diplomat, enginyer, arquitecte, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, o del títol oficial d'Agent de la Propietat Immobiliària expedit pel Ministeri competent.

c) No tenir antecedents penals que li inhabilitin per a l'exercici professional.


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A FER L'INGRÉS


Administrativa

  • Sol·licitud de l'interessat dirigida al Col·legi.

  • Fotocòpia compulsada del títol de graduat, llicenciat, diplomat, enginyer, arquitecte, o del Títol oficial d'Agent de la Propietat Immobiliària.

  • 3 Fotografies mida carnet.

  • Fotocopia DNI.

  • No tenir antecedents penals.

Econòmica

  • Quota d'entrada que tingui establerta el Col·legi.

  • Quota d'entrada que tingui establerta el Consell General.

  • Quota mensual col·legial.

  • Fiança que tingui establerta el Col·legi.

NOTA: D'aquesta documentació, al Consell General només ha d'enviar una sol•licitud model oficial, una fotografia i justificant de pagament de la quota d'alta. La resta de documentació quedarà en poder del Col•legi.